Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các địa phương mít tinh hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS

17:56 | 28/11/2011 1,019 lượt xem