Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2019

19:55 | 01/03/2019 382 lượt xem