Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bốn mươi năm, những dấu ấn VHNT Yên Bái

09:42 | 17/06/2019 87 lượt xem