Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bồi dưỡng kiến thức về kiểm tra phân loại chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP

19:34 | 03/10/2017 137 lượt xem