Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

BĐM Âu Thanh Thanh và những câu chuyện nghề

14:02 | 24/01/2019 676 lượt xem