Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Báo động ô nhiễm môi trường từ rác thải ở vùng cao

09:49 | 08/07/2019 119 lượt xem