Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bảo Ái nỗ lực xây dựng nông thôn mới

19:14 | 09/05/2019 49 lượt xem