Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bản Phình Hồ - Điểm sáng trong công tác bảo vệ rừng của huyện Mù Cang Chải

19:25 | 01/11/2018 839 lượt xem