Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

11:03 | 21/01/2019 98 lượt xem