Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bác sỹ trẻ Giàng A Lu hết lòng vì đồng bào vùng cao

17:57 | 26/02/2018 724 lượt xem