Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bác Hồ với quê hương Yên Bái

15:14 | 25/08/2018 521 lượt xem