Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

9999 Tết - Bạn đồng hành với người dân cả nước

17:49 | 02/02/2019 442 lượt xem