Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

9 tháng năm 2018, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.700 tỷ đồng

19:04 | 07/10/2018 131 lượt xem