Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

9 tháng năm 2018: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.800 tỷ đồng

19:48 | 14/10/2018 154 lượt xem