Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

60 năm - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Yên Bái

19:52 | 06/10/2016 574 lượt xem