Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

6 tháng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên bái đạt gần 16,6 triệu đôla

09:36 | 15/07/2011 295 lượt xem